Juridische informatie

1. Voorstelling van de website

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de controle ervan, meegedeeld aan de gebruikers van de website nextpool.com die geraadpleegd kan worden via de URL https://nextpool.com/:
Eigenaar: Nextpool Services – SAS met een kapitaal van € 3.000, ingeschreven in het handelsregister van Lyon onder het nummer 885 314 963 – Immeuble LE BOIS DES CÔTES, 300 Route Nationale 6, 69760 Limonest
– Btw: FR 26 885314963 – Directeur publicatie: dhr. Nicolas OSANNO.
Hosting: BCI SOFT – 8 Square des Marronniers 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website nextpool.com

Het gebruik van de website nextpool.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, en de gebruikers van de website nextpool.com worden verzocht ze regelmatig te raadplegen.
Net zoals de website nextpool.com regelmatig bijgewerkt wordt, kunnen ook de wettelijke vermeldingen op elk moment gewijzigd worden, die niettemin bindend zijn voor de gebruiker. De gebruiker wordt dan ook verzocht deze zo vaak mogelijk te raadplegen.

3. Beschrijving van de aangeboden diensten

Het doel van de website nextpool.com is informatie te verstrekken over alle bedrijven die aangesloten zijn bij Nextpool.
Nextpool Services streeft ernaar op de website nextpool.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen bij het bijwerken, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die haar deze informatie verstrekken.
Alle informatie op de website nextpool.com wordt ter informatie verstrekt en kan gewijzigd worden. Bovendien is de informatie op de website nextpool.com niet uitputtend. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die aangebracht zijn sinds de online publicatie.

4. Intellectuele eigendom en namaak

Nextpool Services is de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die op de website nextpool.com toegankelijk zijn, zoals de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden en software.
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een gedeelte van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte middelen of procedés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nextpool Services. Iedereen die informatie van de website downloadt of verzamelt, heeft op deze informatie slechts een particulier, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Bij gebruik van de verzamelde informatie moet de bron altijd vermeld worden.
Elk ongeoorloofd gebruik van de website of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom.
De databases worden beschermd door de bepalingen van artikelen L112-3 en volgende van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom met betrekking tot de wettelijke bescherming van databases.

5. Beperking van de aansprakelijkheid

In overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden kan Nextpool Services niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt aan het materiaal van de gebruiker die gebruik maakt van de website, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de genoemde specificaties, of van een bug of incompatibiliteit.
Nextpool Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van opportuniteit) die voortvloeit uit het gebruik van de Expert-website.
Nextpool Services wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de informatie die op de website aangeboden wordt door de activering van een hyperlink, wanneer die link naar de website van een derde verwijst.

6. Hyperlinks

Hyperlinks naar andere websites, voornamelijk naar websites van partners van Nextpool Services, zijn vooraf uitdrukkelijk toegestaan. Aangezien de links worden aangeboden voor het persoonlijke gemak van de internetgebruikers, heeft Nextpool Services geen controle over deze websites en aanvaardt het er geen verantwoordelijkheid voor. De pagina’s blijven uitsluitend de verantwoordelijkheid van hun eigenaars.
Het is verboden om een pagina van de website te reproduceren in een omgeving die niet aan Nextpool Services toebehoort, of om een pagina van Nextpool Services in te voegen op de pagina van een website die niet aan Nextpool Services toebehoort. Nextpool Services behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden ook links op haar website naar websites van derden te verwijderen.
Gebruikers van de Expert-website mogen geen link naar deze toepassing creëren zonder eerst schriftelijke toestemming van Nextpool Services gekregen te hebben.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website nextpool.com is onderworpen aan het Franse recht. Enkel de bevoegde Franse rechtbanken zijn bevoegd. Nextpool Services I